L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals
Région: Catalunya

Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals, així com a les entitats socials del Tercer Sector que participen en el seu desplegament.
 

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Assumir responsabilitat subsidiària en casos de pressumpta violència racista de la Policia
Région: Catalunya

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista, cal valorar la possibilitat que l'Ajuntament assumeixi responsabilitat subsidiària en alguns casos. 

Proposé par:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Violència
Atenció especial a la infància gitana
Région: Catalunya

Atenció especial a la infància gitana en el disseny de mesures polítiques o assignació de recursos per abordar la pobresa infantil. A causa de la bretxa de desigualtat que afecta a la comunitat gitana en el seu conjunt, la infància gitana suporta uns nivells de vulnerabilitat social majors que la mitjana. 

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Auditoria ciutadana de la distribució elèctrica
Région: Catalunya

Auditar l’activitat de distribució entesa com l’exercici necessari per aconseguir la informació de com ha estat en el passat, de com és en el present i de quines accions s’han d’emprendre en el futur perquè estigui al servei de la ciutadania.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Auditoria
 • Informació
Augment del parc públic d'habitatge de lloguer social
Région: Catalunya

Augment significatiu d’un parc d'habitatge de lloguer públic i assequible per part de les administracions, ja sigui de nova construcció com d’adquisició dels ja construïts, com a prioritat absoluta en la pròxima dècada. Legislar les cessions d’ús d’habitatges privats a l’administració amb exempció total fiscal i assumpció de despeses immobiliàries per les administracions.

 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Fiscalitat
 • Lloguer
 • Lloguer Social
Augment taxa turística per a inversió social
Région: Catalunya

Augment de la taxa turística i dedicació del 100% de la seva recaptació a combatre els danys socials provocats per la indústria turística: construcció d'habitatge social, reforç del teixit veïnal i finançament del procés de decreixement turístic.

Proposé par:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Taxa turística
 • Habitatge Social
 • Decreixement
 • Barcelona
Augmentar els recursos dirigits a l’Educació 360
Région: Catalunya

Amb l’objectiu de poder avançar en una estratègia d’Educació 360 municipal, generant més i millors oportunitats educatives, serà fonamental incrementar els recursos destinats a les oportunitats educatives. Per fer-ho es treballarà en diferents línies: els  Ajuntaments incrementaran les partides pressupostàries destinades a educació, es  fomentaran programes d’acompanyament a les entitats per que millorin la seva captació de finançament i es farà incidència en institucions públiques supramunicipals amb l’objectiu d’incrementar els recursos destinats així com la col·laboració d’iniciatives privades. L’increment pressupostari a nivell municipal ha de permetre situar el municipi per sobre de la mitjana catalana de despesa municipal per ciutadà en educació, que es va situar l’any 2017 en 76,97€.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Pressupost
 • Recursos
 • Entitats
Augmentar garanties de la ciutadana en relació a denunciar violència institucional
Région: Catalunya

 

Que s’estableixi un mecanisme de denúncia de situacions de violència institucional específic per la ciutadania i per a les entitats de defensa dels drets humans en què s’augmentin les garanties amb l’objectiu que es pugui actuar de manera adequada i amb la celeritat suficient perquè se’n pugui preservar la prova. El mecanisme per denunciar situacions de violència institucional no ha de ser el mateix canal general que ja existeix, ateses les circumstàncies especifiques que envolten aquest tipus de situacions.

Proposé par:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Espai Públic
 • Violència
 • Policia
 • Drets Humans
Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social, seguint l'exemple del 30% de Barcelona
Région: Catalunya

Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social previstes en la legislació, seguint l’exemple del 30% aplicat a la ciutat de Barcelona, per atendre les ne- cessitats d’habitatge protegit i mantenir la cohesió social.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Habitatge Social
Avaluacions comparatives per a l’eficiència dels serveis públics de gestió directa: benchmarking
Région: Catalunya

El benchmarking és un procés sistemàtic i continu per avaluar comparativament els productes, serveis i processos de treball en organitzacions. És útil per mantenir en millora i comparativa constant els serveis públics prestats directament per l’administració.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Benchmarking
 • Municipalització
Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques
Région: Catalunya

Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques sota els criteris d’equitat i inclusió.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ciutadania
 • Drets
Avançar en l’escola inclusiva
Région: Catalunya

Implementar un Pla d’Inclusió Escolar que permeti avançar en l’escola inclusiva al municipi i crear una Comissió de Suport a l’Escola Inclusiva que executi l’esmentat pla i vetlli pel desplegament del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Escola
 • Inclusió
 • Educació
 • Discapacitats
Bonificacions per al servei de taxi
Région: Catalunya

per tal que els propietaris de llicències de taxi facin la transició i adquireixin vehicles elèctrics per a oferir el seu servei.

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Taxi
 • Transició
 • Vehicle Elèctric
 • Bonificacions
Bonificacions per facilitar l’ús del vehicle elèctric compartit
Région: Catalunya

oferir bonificacions o banc del temps (destinar temps al manteniment/neteja del cotxe, per exemple, per compenar el pagament de la tarifa) per garantir l’accés a una mobilitat +sostenible a col•lectius vulnerables.

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Banc del Temps
 • Bonificacions
 • Sostenible
 • Vulnerables
Bonificar el 50% de l'IBI al habitatges amb aprofitament d'energia
Région: Catalunya

Aplicar la bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’IBI per a aquells habitatges amb sistemes d’aprofitament de l'energia, amb independència de la solució tècnica utilitzada i sense necessitat que sigui únicament una solució d’aprofitament tèrmic o solar

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Energia
Bonificar fiscalment les entitats socials
Région: Catalunya

Comprometre’s en aplicar els màxims avantatges fiscals, que permeti la legislació d’hisendes locals, als projectes socials i a les entitats del Tercer Sector.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Impostos
 • Bonificacions
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
Bonificar ICIO per objectiu mediambientals
Région: Catalunya

Bonificar la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) durant un període limitat per l’assoliment d’objectius mediambientals com ara: ús d’energies renovables; producció i/o utilització d’energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables; empreses que estableixin un pla de transport per al seus treballadors que comportin reducció de la contaminació

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Medi ambient; ICIO
 • Obres
 • Energies
 • Renovables
Bonificar l'IBI als habitatges eficients
Région: Catalunya

Establir tipus impositius reduïts o bonificacions a la quota per a habitatges eficients d'acord amb la seva classificació energètica independentment de quina sigui la solució tècnica aplicada . Introduir criteris ambientals en l’impost de béns immobles per tal d’afavorir l’eficiència energètica dels immobles o per mitigar alguns impactes ambientals. Actualment la Llei permet una bonificació potestativa de fins el 50% de la quota íntegra pels immobles que hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que estiguin homologats per l’Administració

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • eficiència
 • Habitatge
Bonificar l'IBI per criteri de renda i situació familiar.
Région: Catalunya

Establir ajuts equivalents a una bonificació de l’import de l’IBI a llars en les quals les persones empadronades en un habitatge (que no estigui llogat) estiguin desocupades o en situació d’atur, i cobrin prestacions inferiors al salari mínim interprofessional (SMI). Aplicar mesures excepcionals per a famílies en risc d’exclusió social: La Llei d’Hisendes Locals (LHL) no permet aplicar una exempció per a famílies vulnerables. Existeix, però, la possibilitat que els ajuntaments estableixin uns ajuts equivalents a una bonificació per a aquestes famílies l’import d’un impost que hagin de pagar.

Exemple: A l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'han ampliat les bonificacions de l'IBI per a famílies monoporentals amb ajuts per al seu pagament vionculats al nivell de renda.

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Renda
Bonificar l’IBI als immobles destinats a lloguer social.
Région: Catalunya

Revisar les exempcions d’IBI per “interès general”: La LHL estableix que determinats edificis, considerats d’interès general, puguin estar exempts d’IBI per motius d’interès general, o de “Béns d’explotació comunitària”. És el cas dels edificis propietat de l’Estat, les CCAA i els Ajuntaments, escoles públiques, centres penitenciaris i lligats a la seguretat ciutadana, les estacions i línies de ferrocarrils, les propietats de la Creu Roja, les de l’Església i altres centres de culte8, i els béns de l’Exèrcit destinats a la defensa nacional. En aquests casos, se’ls aplica una exempció automàtica. La LHL també preveu que escoles concertades i béns de patrimoni històric puguin estar exempts si així ho demanen, i que els ajuntaments poden decidir si aplicaran exempcions a entitats no lucratives, fundacions, federacions esportives, etc. Exemple: l'Ajuntament de Barceloina va aprovar la mesura de bonificació de l'IBI per a lloguer social al plenari de febrer de 2019

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Lloguer
Cal anar amb cura amb el deute: la dependència associada a la necessitat de finançament
Région: Catalunya

La present crisi ha mostrat nítidament la relació entre dependència financera i dependència política. I això té a veure amb accés a crèdit i a liquidesa. Cal analitzar bé el números reals i possibles de l’ajuntament abans de cedir a la pressió de privatitzar per problemes de tresoreria, pressupost o crèdit.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Deute
Cal crear un relat sobre la transformació socioeconòmica dels municipis
Région: Catalunya

Per a reforçar els canvis materials, calen relats culturals i imaginaris propis. Com? Facilitant l’accés de les iniciatives de l’ESS als mitjans de comunicació i webs locals, visualitzant les iniciatives amb mapatges i guies, recuperant la memòria cooperativa i popular local, fomentant la participació veïnal en els pressupostos municipals, augmentant la presència en els nomenclàtors d’institucions i persones  vinculades al cooperativisme, fomentant les recerques, congressos i trobades d’economia social i solidària tant en l’àmbit local com internacional, promovent l’intercanvi de pràctiques transformadores, participant en la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, donant suport a la participació de les iniciatives locals a les Fires d’Economia Solidària de Catalunya

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Transformació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Mitjans de Comunicació
 • Participació
 • Entitats veïnals
 • Pressupost
 • Cooperativa
Cal transparència informació sobre la traçabilitat i la cadena de subministre
Région: Catalunya

Construir un segell de garanties socials per a les empreses, exigible per a tota la cadena de producció de béns que intervinguin en la prestació del servei públic.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Traçabilitat
Calcular la participació dels ajuntaments en l'IRPF en funció del domicili fiscal dels contribuent
Région: Catalunya

Fixar un import mínim de participació dels municipis en la recaptació de l’IRPF i ajustar-la, a l’alça. Calcular la participació en funció del domicili fiscal dels contribuent

 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IRPF
Campanyes de sensibilització sobre col·lectius vulnerables
Région: Catalunya

Dissenyar conjuntament estratègies de sensibilització ciutadana per conscienciar sobre la discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Sensibilització
 • Vulnerables
 • Tercer Sector
Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA
Région: Catalunya

Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA i els impostos especials, per evitar fragmentacions i per la dificultat d’imputar a un municipi la seva meritació. Incloure tots els municipis de més de 20.000 habitants

Participació en els impostos de l’Estat. Aquesta és una mesura que afecta únicament els municipis de més de 75.000 habitants. Comporta una participació volàtil (entre l’1% i el 2%) de la recaptació en els impostos com l’IRPF, l’IVA i dels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors del tabac

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Impostos
 • IVA
 • IRPF
 • Estat
Claustres i equips educatius ampliats
Région: Catalunya

Impulsar que els claustres dels centres educatius incorporin els professionals i agents educatius implicats en les activitats del centre, monitors, educadors, psicòlegs, col·laboradors... D’aquesta manera, els equips educatius seran capaços d’oferir estratègies i oportunitats educatives més integrals i adaptades al conjunt de les persones i les seves necessitats.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Professionals
 • Agents
 • Participació
Clàusules en la contractació favorables al tercer sector
Région: Catalunya

Incloure en els plecs dels concursos clàusules socials que tinguin en compte el valor afegit que aporten les entitats del Tercer Sector en la prestació de determinats serveis públics.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Clàusules Socials
 • Contractació Pública
 • Concurs públics
Combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.
Région: Catalunya

Establir i estudiar mesures per combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
Combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, especialment la violència masclista.
Région: Catalunya

Mesures per combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, augmentar els recursos dels serveis socials per a una millor prevenció i detecció de riscos, i assegurar la coordinació amb el sistema educatiu i el de salut. Desenvolupar programes i campanyes per fer front a l’assetjament i a les actituds masclistes i violentes, amb especial atenció a l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
 • Violència
 • Violència Masclista
Compactar la diversitat d’ajuts socials
Région: Catalunya

Compactar la diversitat d’ajuts i de prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Compartir infrastructura pública
Région: Catalunya

Facilitar la compartició d’infraestructura pública: implantació d’antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Antenes
Compartir l'IBI per raons d'impacte ambiental entre muncipis
Région: Catalunya

Crear mecanismes de distribució de l’IBI sobre immobles de característiques especials que generin impactes ambientals que van més enllà del propi municipi perquè també se’n beneficiïn altres municipis limítrofs. 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Complir amb la Convenció dels Drets dels Infants
Région: Catalunya

Complir amb els principis de la Convenció dels Drets dels Infants i promoure la certificació de ‘Ciutats Amigues dels Infants’.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment
Région: Catalunya

Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d’utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Compra pública responsable i concertació públicosocial
Région: Catalunya

Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives.
Pel que fa als serveis públics municipals, especialment aquells relacionats amb l’atenció a les persones, prioritzar la concertació publicosocial, entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social.
Impulsar la municipalització de serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives (com per exemple, el subministrament d’aigua.
Les cooperatives tenen un compromís efectiu amb la generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social.

 

 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
 • Compra Pública
Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
Région: Catalunya

Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Drets Laborals
 • Drets Laborals
Compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte.
Région: Catalunya

Augment del parc públic d’habitatge. Totes les promocions públiques han de ser en règim de lloguer indefinit. Exigim implicació i compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte així com el compliment del 15% d'habitatge públic segons la LDHC. A més exigim un canvi de criteris d'accés a l'HPO, fomentar les cessions amb bancs i fons d'inversió i mobilitzar l'habitatge de privats.

Proposé par:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
 • 30%
 • Parc Públic
 • Patrimoni
Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu ús
Région: Catalunya

Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Entitats Socials
Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial
Région: Catalunya

Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial, o d’infraestructures promogudes per empreses privades a la xifra de negocis de l’empresa impulsora de l’obra

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Bonificacions
Congelació temporal de lloguers
Région: Catalunya

Congelació temporal de lloguers vigents i nous fins a l' aprovació d’ una nova LAU (Llei d'Arrendaments Urbans) que asseguri el lloguer social al mercat lliure.

Proposé par:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • LAU
 • Lloguer Social
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Contacte permanent amb Inspecció de treball
Région: Catalunya

Cal habilitar canals d’informació entre els treballadors del servei públic externalizat i l’administració titular de la prestació dels serveis per alertar en cas d’incompliment de condicions laborals i execució del servei.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació
Région: Catalunya

Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.
Eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional per crear cooperatives. Específicament, crear un fons de garantia i recursos formatius i d’acompanyament per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.
Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la in- tercooperació del cooperativisme local, tant en l’àmbit territorial (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com sectorial, amb l’articulació de cadenes productives solidàries en sectors com l’alimentació, la cultura, les energies renovables o la mobilitat i logística sostenible.
La creació de cooperatives a partir d’empreses transformades o que s’enfronten amb problemes de successió contribueix a la continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació. A més, l’articulació del sector contribueix a dotar de dinamisme l’activitat econòmica local

Proposé par:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • Ajuts
 • Finançament
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
Contractar companyies neutres políticament
Région: Catalunya

Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o l’interrompin, com en el cas del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Contractació
Contracte de lloguer inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.
Région: Catalunya

Contracte de lloguer únic, inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.

Proposé par:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • Inspecció
 • Habitatge
 • Lloguer Social
 • Dret a l'habitatge
Control del compliment del contracte i seguiment d’execució
Région: Catalunya

Sovint els mecanismes de control des de l’administració pública del compliment dels termes del contracte per part de l’empresa responsable són deficitaris. Cal no oblidar que l’administració és responsable en tot moment de la prestació del servei.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Control del frau en el certiftcat de malalties digestives
Région: Catalunya

Un altre dels àmbits que acumulen una major part de les denúncies per frau durant el procés de preinscripció és el d’aquelles famílies que acrediten que l’infant pateix una malaltia digestiva crònica.

Tot i que, a petició del Síndic de Greuges,
el Departament d’Ensenyament va manifestar la seva voluntat que el barem de malalties digestives desaparegui en els propers processos de preinscripció, actualment continua vigent com un dels criteris de prioritat. La detecció del frau en el certificat de malalties digestives cròniques pot resultar complexa.

No obstant això, una manera d’aproximar- se al frau és a través de la detecció de la concentració en un mateix centre educatiu o municipi de certificats de malalties digestives signats per un mateix facultatiu

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Control del frau en l’empadronament
Région: Catalunya

La proximitat al centre té molt pes a l’hora de prioritzar les diverses sol·licituds d’escolarització. Això provoca que algunes famílies canviïn el lloc d’empadronament durant el procés de preinscripció escolar
a una adreça que no és el seu domicili de residència habitual. Aquest fenomen té un impacte directe en la diversitat de la xarxa
i provoca que s’incrementi més la segregació.

Aquest tipus de conductes, que són nocives per al sistema, estan prohibides
normativament i es consideren frau. Malgrat no ser majoritari, hi ha famílies que continuen desenvolupant aquesta mala pràctica, en
gran part perquè les mesures de seguiment o control per fer complir la norma són millorables. Amb l’objectiu de desenvolupar
un seguiment del frau el més eficient possible, es poden desenvolupar diverses actuacions:
• Revisió de les situacions especialment proclius a aquesta conducta: canvis en
l’empadronament en els mesos previs al procés de preinscripció, anàlisi del nombre de persones empadronades al mateix domicili o la no-correspondència entre
el domicili que apareix en el document nacional d’identitat del pare, la mare
o el tutor legal lliurat i el que figura en el full de preinscripció.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Convenis i subvencions plurianuals amb les associacions juvenils
Région: Catalunya

La signatura de convenis o subvencions plurianuals amb les associacions per a la gestió d'equipaments juvenils o el desenvolupament de projectes dóna estabilitat a la seva tasca i, de retruc, als processos d'educació en la participació que es generen en aquestes. A més, és una manera de reconèixer la tasca de l'associacionisme i realçar-la com un puntal bàsic per a la ciutat i la comunitat.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Subvencions
 • Associacionisme
Cooperar i compartir bones pràctiques entre municipis compromesos amb la participació infantil i juvenil
Région: Catalunya

Fer de la participació d'infants, adolescents i joves una pràctica política i comunitària quotidiana no és una tasca fàcil. Per tant, és important que els Ajuntaments que entomin aquest repte, comparteixin les seves experiències i bones pràctiques amb municipis que també impulsen polítiques en aquest àmbit. Això enriquirà les diverses experiències del foment de la participació infantil i juvenil i permetrà teixir estratègies conjuntes per a enfortir i fomentar la participació infantil i juvenil de qualitat en l'àmbit nacional.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • participació infantil