L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Coordinació entre institucions, cossos policials i fiscalia de menors.
Région: Catalunya

Assegurar la coordinació de les entitats públiques de protecció de nens i nenes de les Comunitats autònomes amb forces i cossos de seguretat de l'estat i les seccions de menors de les fiscalies provincials establint que tota la informació disponible sobre la filiació d'aquests menors i els indicadors de riscos que s'haguessin detectat sigui compartida entre els actors involucrats.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Menors
 • MENA
Creació comercialitzadores públiques d'electricitat
Région: Catalunya

Es promourà la creació d’una comercialitzadora d’electricitat amb garantia de procedència renovable amb participació públic-comunitària.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Comercialitzadora
 • Renovables
 • Publico-comunitari
Creació d'un observatori de l'aigua
Région: Catalunya

La creació d’un observatori ciutadà que vetlli per la gestió de l’aigua i el sanejament com a bé comú, tal i com s’ha descrit als punts anteriors.

Proposé par:
Aigua és Vida
 • Aigua
 • Subministraments
 • Democràcia
 • Serveis Públics
 • Drets Humans
Creació de punts de càrrega amb energies renovables
Région: Catalunya

estendre la xarxa de punts de càrrega amb electricitat provinent d’energies renovables

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Vehicle Elèctric
 • Renovables
Creació d’aparcaments de barri
Région: Catalunya

amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics (bicicletes, motos, cotxes i furgonetes), instal•lació de fotolineres com a infraestructura d’autoproducció d’energia verda destinada directament a la càrrega dels vehicles compartits.

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Vehicle Elèctric
 • Renovables
Creació i/o impuls de plans o estratègies específics
Région: Catalunya

Creació i/o impuls de plans o estratègies específics que, amb caràcter autonòmic i en coherència amb l’Estratègia Nacional d’Inclusió Social de la Població Gitana, ofereixin un marc polític que garanteixi la igualtat d’oportunitats de les persones gitanes. 

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Crear consells locals d’infància, adolescència o joventut
Région: Catalunya

Els consells d'infància, d'adolescència o de joventut són espais de coordinació i treball conjunt entre iguals. L'existència d'aquestes plataformes a escala municipal és una oportunitat per als Ajuntaments, ja que els permet tenir identificats de manera molt clara interlocutors a qui poder consultar i amb qui poder crear conjuntament les polítiques que afecten a la joventut, adolescència i infància.


En relació als consells o plataformes locals de joventut, el paper dels Ajuntaments ha de ser el d'estimular-ne la creació, facilitar-ne la tasca i reconèixer-los com a actors en la definició de polítiques públiques i la cocreació de processos participatius. És important respectar la seva autonomia i ritmes. Crear una plataforma que aglutini totes les associacions juvenils municipals i/o jovent no associat ha de ser, en tots els casos, un procés liderat pels i les joves i que parteixi de l'autoorganització juvenil.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
Crear estratègies de coordinació entre els diferents gestors de serveis d’atenció a les persone
Région: Catalunya

Crear estratègies de coordinació entre els diferents gestors de serveis d’atenció a les persones (entitats socials, serveis municipals, agents privats i concertats, etc.) per millorar l’atenció personalitzada i avançar cap a un model municipal d’atenció comunitària centrada en la persona.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Coordinació
 • Servei públic
 • Serveis Socials
 • Tercer Sector
Crear fons patrimonial al servei de la inclusió social
Région: Catalunya

Crear un fons de patrimoni local integrat per sòl, immobles i infraestructures de titularitat pública que es posin al servei de projectes d’inclusió social desenvolupats per les entitats del Tercer Sector del municipi.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Fons
 • Patrimoni
 • Inclusió
 • Tercer Sector
Crear òrgans de participació de les entitats socials
Région: Catalunya

Crear òrgans de participació de les entitats socials amb capacitat d’acordar les propostes i actuacions en l’àmbit social.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Participació
 • Entitats veïnals
 • Entitats Socials
Crear plataformes municipals de coordinació del voluntariat
Région: Catalunya

Crear plataformes de coordinació i seguiment d’aspectes relacionats amb el voluntariat en els municipis de Catalunya, potenciar el voluntariat inclusiu i permetre que les entitats del Tercer Sector donin suport als ajuntaments en la implementació de la Llei del Voluntariat als municipis.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Voluntariat
 • Coordinació
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
Crear programes de formació que facilitin la regularització administrativa dels joves migrants
Région: Catalunya

Afavorir la creació de programes que combinin la formació i el treball, amb aquells que ofereixen possibilitats de regularització de la situació administrativa per treballar i la inclusió social de la joventut que ha migrat sola.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Migrants
 • Sense papers
Crear un espai institucional amb les entitats LGTBI+ i feministes
Région: Catalunya

Crear un espai institucional de debat i assessorament que aglutini les entitats LGTBI+ i feministes

Proposé par:
LGTB Terrassa
 • Debat
 • LGTBI
 • Participació
 • Feminisme
Crear un pla local LGTB
Région: Catalunya

Crear un pla local LGTB / Adhesió al pla comarcal LGTB.

Proposé par:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Pla Local
Crear una llei o marc sobre gestió i governança de la terra i per la defensa del sòl agrari i facilitar l’accés a la terra
Région: Catalunya

1. Emmarcar i promoure la terra agrària i frenar la seva desaparició, definint zona agrícola com a bé comú i establint mesures de protecció del sòl agrícola. Crear una categoria finalista de «sòl agrari».
2. Promoure la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans.
3. Assegurar el proveïment alimentari estratègic mitjançant reserves de sòl agrícola per comarques o províncies.
4. Crear un organisme públic de gestió i governança de la terra.
5. Promoure un accés a la terra amb garanties.
6. Crear bancs de terres i espais-test o vivers agraris i ramaders associats a ells.
7. Prioritzar  l’accés  a  la  terra  pels  projectes  que  aposten  per  la  transició ecològica i impulsar els que siguin col·lectius (en format de cooperatives, amb valors d’economia social i solidària) i de masoveria.
8. Prioritzar i promoure l’arrendament de terres.
9. Prioritzar l’accés a la terra a dones i persones joves.
10. Introduir mesures fiscals per tal de promoure l’arrendament de terres en desús. Introduir el procediment d’expropiació de l’ús de terra agrària abandonada com s’ha fet a València amb la Llei de l’Horta.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Sòl
 • Dona
 • Joventut
 • Expropiació
 • Banc de Terres
 • Gestió
 • Bé Comú
Crear una regidoria de participació ciutadana que vetlli per la intergeneracionalitat
Région: Catalunya

Per tal de poder incloure la participació ciutadana de manera transversal en totes les polítiques que es facin a l'àmbit local, el més adequat és la creació d'una regidoria política que n'assumeixi el lideratge i disposi de pressupost propi. Aquesta ha de vetllar per garantir el dret a la participació de tota la ciutadania; una participació que parteixi de les premisses bàsiques de ser vinculant i inclusiva. Perquè aquesta regidoria pugui garantir la participació infantil i juvenil, cal que es contracti personal tècnic especialitzat i capaç d'articular les diferents formes i nivells de participació i que estigui en contacte amb la comunitat educativa i l'associacionisme juvenil local.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • participació ciutadana
Crear una unitat de mediació dins la Guàrdia Urbana
Région: Catalunya

Que es creï una unitat de mediació en el si del cos de la Guàrdia Urbana que tingui per objectiu reduir els conflictes en l’espai públic i, en concret, en relació amb la venda ambulant. També és indispensable que es trobin mecanismes per gestionar el fenomen en una perspectiva de reducció de danys en base a criteris d’eficàcia, proporcionalitat i respecte als drets humans.

Proposé par:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Espai Públic
 • Policia
 • Guàrdia Urbana
 • Mediació
 • Drets Humans
Criteris de Sobirania Alimentària en la compra pública d'aliments
Région: Catalunya

Promoure un canvi normatiu per tal que la compra pública d’aliments integri criteris de Sobirania Alimentària

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Menjadors Escolars
 • Compra Pública
Criteris socials i contractació pública i contractació en l’àmbit de l’energia
Région: Catalunya

Incloure clàusules a la fase d’admissió, valoració o execució, tot i que la fita serà que les consideracions socials s’integrin en tot el cicle contractual.
Obrir processos per al canvi del subministrament elèctric públic amb empreses i cooperatives energètiques socials, verdes i democràtiques.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Contractació Pública
 • Clàusules Socials
 • Subministrament
 • Cooperatives
Cuidar de l'aigua com un bé mediambiental
Région: Catalunya

Fer front als reptes actuals com són la preservació de les masses d’aigua i l’adaptació al canvi climàtic per mantenir els ecosistemes aquàtics i terrestres, l’equilibri territorial i la sobirania alimentària tot garantint l’abastament de tota la ciutadania.

Proposé par:
Aigua és Vida
 • Aigua
 • Subministraments
 • Democràcia
 • Serveis Públics
 • Drets Humans
Decreixement turístic i generació d’alternatives més justes per reequilibrar l’economia de la ciutat
Région: Catalunya

Aposta decidida i pública pel decreixement turístic i per la generació d’alternatives més justes que vinguin a reequilibrar l’economia de la ciutat; adopció de les mesures decreixentistes d’àmbit municipal i, en el cas de competències no municipals, obertura de processos de diàleg similars als descrits al punt anterior.

Proposé par:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Decreixement
 • Economia
Dedicar més recursos a inspeccions sobre activitats econòmiques
Région: Catalunya

Dedicar més recursos personals i financers a inspeccions que controlin les activitats econòmiques, tant per part del personal dels ajuntaments, com per part dels cossos de seguretat (Mossos o Guàrdia Urbana)

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Inspecció
Defensar el dret de vot per a tothom
Région: Catalunya

El 26 de maig de 2019 a Catalunya es celebraran les eleccions municipals.
Un cop més, la majoria de persones que no tenen nacionalitat espanyola i viuen als nostres pobles i ciutats no podrà votar.
D’altra banda, per algunes d’aquestes persones les eleccions municipals són els únics comicis on podran exercir el dret al vot.
Des de la Plataforma Vot X Tothom defensem que el dret de sufragi actiu sigui garantit a totes les persones residents (tinguin o no la nacionalitat espanyola) i per tant, acabar amb un sistema de reciprocitats i règim de prioritats. Tot i així, mentre no hi hagi un canvi de legislació cal treballar dintre del marc -restrictiu- d’actuació vigent.

Proposé par:
Vot x Tothom
 • Democràcia
 • Drets Huamns
 • Dret a Vot
 • Racisme
 • Eleccions
Defensar l’esfera pública democràtica davant el creixent poder de l’esfera no democràtica
Région: Catalunya

Darrera de la decisió en principi tècnica sobre si externalitzar o no un servei públic, també hi ha en joc, a gran escala, la capacitat política de control d’aquests serveis i de l’administració pública. El traspàs de serveis de l’esfera pública a la privada està incrementant el poder econòmica i polític de constructores i bancs, que en la seva batalla quotidiana per ampliar els marges de beneficis amenacen el manteniment dels estàndars de qualitat i universalitat dels serveis públics, i ja ho estan fent –per això aquest estudi- amb els drets, vides i dignitats dels i les treballadores que presten aquests serveis públics.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Definició de "mòbbing immobiliari"
Région: Catalunya

L’article 45.3 c) de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge, defineix l’assetjament im- mobiliari o mobbing com tota actuació o omissió amb abús de dret que té l’objectiu de pertorbar la persona assetjada en l’ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte material, en el personal o en el social, amb la finalitat última  de forçar-la a adoptar una decisió no volguda sobre  el dret que l’empara per ocupar l’habitatge, la finalitat de la qual és, en la majoria dels casos, forçar el desallotjament i/o treure’n més profit dels habitatges llogats per part d’immobiliàries. Segons la Diputació de Barcelona (https://www. diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/mobbing) poden donar-se situacions que de manera directa o indirec- ta tenen conseqüències sobre la salut de les perso- nes que les pateixen. La mateixa Llei 18/2007, a l’article 123, preveu les Infraccions molt greus en aquesta matèria i la imposi- ció de sancions amb una multa de fins a 900.000 euros. En canvi, ni al Codi Civil ni al Reglament de Disciplina Urbanística de competència municipal no està definit l’assetjament immobiliari, però sí algunes de les accions tipificades per la Llei 18/2007 que poden ser objecte de sancions.

Proposé par:
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Definir les necessitats alimentàries del país en clau d’una dieta saludable i culturalment adequada per relocalitzar les produccions en base a aquestes necessitats.
Région: Catalunya

3.1 Aprovar de forma immediata una moratòria en la construcció de granges de producció intensiva, incloses les llicències que s’han concedit els darrers anys de granges que encara no estan construïdes.
3.2 Construir unes relacions de producció-consum basades en el principi de subsidiarietat, és a dir, allò que es pugui satisfer en l’escala més petita no anar-ho a buscar en una de més gran.

 

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Ramaderia
Definir millor les exempcions d’IBI en funció de l'activitat
Région: Catalunya

Definir millor les exempcions d’IBI, no en funció del subjecte exempt sinó en funció de l’activitat, de manera que es distingeixin les activitats econòmiques de les no econòmiques, alhora que s’augmenta el control de la veracitat de l’ús dels immobles declarats.

Algunes exempcions d’IBI són qüestionables, com per exemple el fet que l’Església Catòlica n’estigui exempta. Si bé és cert que la llei enumera els immobles propietat de l’Església que estaran exempts d’IBI9, que són bàsicament els destinats al culte i activitats relacionades, també ho és que a la pràctica immobles no destinats al culte tampoc paguen aquest impost. Es coneixen exemples que alguns d’aquests actors mantenen una activitat econòmica, com algunes Fundacions o l’Església (que lloguen part del seu patrimoni), o també l’Exèrcit (en facturar tasques d’emergència als ajuntaments, per exemple). D’aquesta manera, per exemple, no s’aplicaria una exempció d’IBI a l’Església en general, sinó a aquelles activitats no econòmiques (com les de culte)

 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
Definir una Política Agrària pròpia des de la pagesia amb la participació de la ciutadania.
Région: Catalunya

1. Simplificar el sistema normatiu de reglaments i burocràcia ja que, amb l’actual, l’administració catalana dificulta el desenvolupament de petits i mitjans projectes agroramaders.
2. Deixar de subvencionar la gran distribució i l’agroindústria, -que escanya la pagesia-, amb diners públics a través de subvencions directes i indirectes.
3. Desenvolupar  sistemes  de  certificació  i  d’autoprotecció  sanitària  des  de la pagesia i la ciutadania que incorporin criteris que valorin els circuits de comercialització, la proximitat i les condicions laborals dels i de les treballadores agràries. Promocionar sistemes participatius de garantia, alternatius a la certificació per tercera part.
4. Dotar  el  territori  de  serveis  públics  dignes  per  a  l’acollida  de  persones temporeres i facilitar per part de la pagesia que puguin treballar el major nombre de mesos l’any.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Territori
 • Serveis Públics
 • Subvencions
 • Treball
Derogar l'Ordenança de convivència
Région: Catalunya

Que el proper Govern de l’Ajuntament de Barcelona derogui l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana i se substitueixi per una normativa que gestioni l’espai públic des d’una perspectiva no exclusivament punitiva i que posi èmfasi en la mediació i en el respecte als drets humans.

Proposé par:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Drets Humans
 • Barcelona
 • Espai Públic
Descomptar la inflació a l’hora de calcular la plusvàlua d’un bé immoble.
Région: Catalunya

Cal posar de manifesta que actualment aquest impost està pendent d'una reforma per aplicar les sentències del Tribunal Constitucional, reforma que depèn del Congrés dels Diptutats. El retard en l'aplicació d'aquesta reforma comporta incertes als ajuntaments a l'hora d'aplicar-lo.

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Plusvàlua
 • IVTNU.
Desenvolupament local cooperatiu i finances ètiques
Région: Catalunya

Promoure la complicitat de les finances cooperatives, ètiques i solidàries, mitjançant fons locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives per a projectes d’impacte i transformació social.
Articular suport municipal perquè les cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts proposats des de diferents àmbits, des del local fins al de la Unió Europea.
Des dels municipis, cal apostar per coproduir projectes de desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperati-
va-comunitària. La regeneració urbana, la dinamització rural i de barri, la rehabilitació d’edificis i equipaments, l’atenció i cura de les persones o la transició ecològica i energètica, poden comptar amb l’empresa cooperativa com a part activa del procés. Per fer possible aquest salt d’escala, les cooperatives requereixen accés a ajuts i finançament

Proposé par:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Finançament
 • Finances Ètiques i Solidàries
 • Treball
 • Ocupació
Desenvolupar estratègies d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials
Région: Catalunya

Desenvolupar estratègies d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials als municipis, garantint la transparència en el seu desplegament i la coordinació amb les entitats del Tercer Sector.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Desenvolupar i enfortir els circuits curts de comercialització com a element indispensable de la creació de sistemes agroalimentaris justos i sostenibles
Région: Catalunya

1. Fomentar  els  mercats  de  pagès  d’iniciatives  de  producció  i  elaboració agroecològiques.
2. Fomentar la venda directa ambulant i de finca i recuperar les parades de pagès/a fora dels mercats municipals.
3. Fomentar les cooperatives de consum agroecològic en tota la varietat de formes i escales que existeixen.
4. Donar suport a les formes d’intermediació no especulativa que s’assumeixen des  del  cooperativisme  o  l’associacionisme  per  tal  de  facilitar  un  consum agroecològic.
5. Reivindicar els pactes de preus i produccions a mitjà termini entre
consumidor/es i productor/es com a forma d’establir uns preus i unes relacions justes fora dels vaivens especulatius del mercat.
6. Donar suport institucional a totes aquestes formes de comercialització facilitant estructura, simplificant permisos, reduint els impostos i taxes i altres aspectes  normatius  que  dificulten  la  implementació  i  consolidació  d’aquestes pràctiques.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Menjadors Escolars
 • Comunitari
 • Agroecològic
 • Mercat Municipal
 • Impostos
 • Taxes
 • Bonficacions
 • Cooperativa
 • Associacionisme
Desenvolupar línies d’investigació sobre biodiversitat en les següents matèries
Région: Catalunya

1. Valorar nous cultius i espècies animals al·lòctones amb potencial agrari, amb criteris de sostenibilitat (evitant les espècies invasores, de ràpid creixement, que necessitin imputs externs o un excés de recursos naturals per a desenvolupar-se).
2. Estudiar les plantes silvestres autòctones.
3. Assajar la plantació de cultius adaptats al canvi climàtic.
4. Sanejament de cultius i llavors.
5. Realitzar una Prospecció coordinada de varietats locals.
6. Caracteritzar i descriure les varietats locals i races autòctones que no hagin estat estudiades per tal de conèixer-ne les característiques nutricionals, de resistència a l’estrès ambiental i a patògens; i condicions/maneig òptim.
7. Crear noves varietats no protegides amb perspectiva agroecològica i d’adaptació al canvi climàtic.
8. Criar races autòctones, dissenyar granges diverses, autosuficients que regenerin el sòl, que tanquin cicles i optimitzin la producció d’aliments.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Biodiversitat
 • Canvi Climàtic
 • Aigua
 • Sostenibilitat
 • Sòl
Desenvolupar polítiques públiques a favor d’un consum responsable amb criteris de Sobirania Alimentària.
Région: Catalunya

1. Gravar fiscalment els productes insans (aliments processats) i fomentar un IVA 0% als productes frescos i de proximitat.
2. Gravar fiscalment les pràctiques comercials depredadores, com ara els aliments quilomètrics, sobreempaquetament innecessari, malbaratament d’aliments, petjada de carbó de les llargues cadenes comercials, etc.
3. Premiar i donar suport a les bones pràctiques comercials de la pagesia, com els circuits curts, reducció de residus, gestió d’excedents, etc.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Menjadors Escolars
 • Comunitari
 • Agroecològic
 • Malbaratament
 • Fiscalitat
Desenvolupar una estratègia territorial de l’activitat agrària amb criteris de conservació de la biodiversitat
Région: Catalunya

Desenvolupar una estratègia territorial de l’activitat agrària amb criteris de conservació de la biodiversitat agrària, Sobirania Alimentària i resiliència al canvi climàtic.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Biodiversitat
 • Canvi Climàtic
Desfeminitzar la responsabilitat sobre l’alimentació.
Région: Catalunya

1. Garantir mesures efectives per a la corresponsabilitat en la provisió de l’alimentació, en totes les baules de la cadena alimentària.
2. Construir fórmules col·lectives i cooperatives de gestió de l’alimentació en totes les baules de la cadena.
3. Reconèixer l’alimentació com a dret.
4. Crear debat entorn de la conciliació familiar en explotacions agroalimentàries familiars.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Sostenibilitat
 • Sòl
 • Dona
 • Feminisme
 • Gènere
 • Violència
 • Comunitari
Desplegament i defensa de la llei 24/2015
Région: Catalunya

En matèria de talls de subministrament, s’aplicarà el principi de precaució de la Llei 24/2015 i la protecció segons els barems de renda establerts per aquesta norma.En matèria de descomptes, es recomanarà a les ciutadanes acollir-se al bo social a fi d’evitar l’increment del deute de famílies en situació de vulnerabilitat. Amb relació a la problemàtica dels deutes, és totalment necessari que el món municipal faci front comú amb la Generalitat per aconseguir la firma de convenis amb les comercialitzadores

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Pobresa energètica
 • Talls d'aigua
 • Talls de llum
 • Llum
 • Drets energètics
 • Llei 24/2015
Destinar l'impost sobre estades turístiques a cobrir les externalitats negatives del turisme
Région: Catalunya

Canviar l’afectació dels ingressos recaptats. En comptes de destinar-los a promocionar el turisme han de destinar- se a mesures tendents a minimitzar les externalitats negatives de l’activitat turística

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Turisme
 • Impost sobre Estades Turístiques
Destinar l'impost sobre estades turístiques a cobrir les externalitats negatives del turisme
Région: Catalunya

Canviar l’afectació dels ingressos recaptats. En comptes de destinar-los a promocionar el turisme han de destinar- se a mesures tendents a minimitzar les externalitats negatives de l’activitat turística

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Turisme
 • Impost sobre Estades Turístiques
Diagnosi de les causes de la segregació escolar
Région: Catalunya

 

Diagnosi de les causes de la segregació escolar. La diversitat i complexitat de les causes al darrere de la segregació escolar en un municipi recomanen construir una diagnosi acurada del pes dels diferents factors que expliquen la polarització acadèmica, social o cultural entre les escoles del municipi. La diagnosi ha de permetre identificar, entre d’altres, la distribució dels grups socials al territori, les pautes de mobilitat escolar en la tria d’escola, l’existència de barreres geogràfiques que perjudiquen la mobilitat en alguns barris, la percepció social de les famílies respecte a la qualitat escolar dels centres, el grau de cooperació o competència entre els centres del municipi, o el possible desequilibri territorial en l’oferta de places.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Diagnòstic ecosocial i feminista dels usos i les fonts d’energia per a promoure un nou metabolisme social als municipis
Région: Catalunya

Elaborar o complementar el diagnòstic energètic a escala municipal que sigui participatiu i que contingui informació relativa les fonts i els usos de l’energia que s’utilitzen al municipi, atenent especialment als usos reproductius i comunitaris; i que impulsi un pacte eco social i feminista de l’energia que contingui una proposta de planificació energètica del municipi centrada en la promoció d’un nou metabolisme social.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Diagnosi
 • Feminisme
Diagnòstic educatiu compartit del municipi
Région: Catalunya

Desenvolupar un diagnòstic educatiu del municipi fet de manera participada. Ha de contemplar l’anàlisi de la realitat social i educativa, de les oportuni- tats educatives existents, i dels diferents enfocs i visions estratègiques dels diferents agents. Aquest diagnòstic ha de servir com a punt de partida per a l’impuls d’una estratègia d’Educació 360 basada en evidències i en la generació de consensos entre el màxim d’agents possibles

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Diagnòstic
 • Participació
Difondre els arguments i divulgar les posicions d'UCFR
Région: Catalunya

Mentre duem a terme la nostra tasca política, farem el possible per difondre els arguments d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. Als nostres actes, facilitarem la distribució de materials d’UCFR, perquè les persones assistents coneguin els posicionaments unitaris i en puguin fer difusió.

Proposé par:
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - GARRAF
 • Racisme
Difusió del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTB Comarcal
Région: Catalunya

Difusió del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTB Comarcal (web, butlletí municipal i espais públics com OAC, Punt Jove, Casals, Residències, Escoles, Biblioteques, Espais Esportius...).

Proposé par:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Joventut
 • Biblioteca
 • Escola
 • Centre educatiu
Diners públics, codi públic
Région: Catalunya

Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures. Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
Divulgar els impactes negatius del sistema alimentari globalitzat i les propostes de la Sobirania Alimentària.
Région: Catalunya

1. Incidir en els mitjans de comunicació especialitzats i generalistes i realitzar accions de comunicació a les xarxes socials.

2. Promoure estudis que aportin dades sobre la viabilitat econòmica i social pel desenvolupament local d’un sistema alimentari basat en la sobirania alimentària.

3. Promoure  programes  d’Aprenentatge  i  Servei  als  centres  educatius  que impliquin campanyes i accions de denúncia per part dels nois i noies dels impactes socials, ambientals i per a la salut del sistema alimentari global.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Mitjans de Comunicació
 • Dades
 • Desenvolupament
 • Centres Educatius
Donar estabilitat a les subvencions a les entitats socials
Région: Catalunya

Passar de les subvencions anuals a concerts i acords a més llarg termini per donar més estabilitat a les activitats de les entitats socials.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Entitats Socials
 • Subvencions
 • Finançament
 • Administració
Donar suport social i formatiu eficient a les persones en situació d’atur.
Région: Catalunya

Donar suport social i formatiu eficient a les persones en situació d’atur.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Formació
Dotar de competències directes a les institucions locals per establir els seus criteris de compra pública i contractació de serveis públics
Région: Catalunya

Dotar de competències directes a les institucions locals per establir els seus criteris de compra pública i contractació de serveis públics

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Competències
 • Compra Pública
 • Contractació
 • Serveis Públics