L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Economia d’escala en la prestació de serveis municipals
Région: Catalunya

Un dels principals arguments a favor de l’externalització al mercat privat de serveis públics municipals és l’economia d’escala. L’economia d’escala obre les portes a més actuacions estratègiques com la compra de béns a escala, major innovació, experiència i coneixement, i major eficiència en els processos i en l’organització del treball. El que no és explicable és per què les administracions públiques no han respost a aquesta avantatge competitiu amb la creació de centrals territorials de prestació de serveis mancomunats.

 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Economia feminista i democratització de les cures
Région: Catalunya

Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista.
Impulsar la creació de cooperatives integrals de treballadores proveïdores (dones i homes) i persones usuàries o consumidores de cures
A més de les mesures que promoguin la transformació productiva i la democràcia econòmica dels municipis, facilitant la cooperativització de qualsevol de les activitats econòmiques existents i futures, cal impulsar- hi també la democratització de la reproducció social i les tasques de cures.

Proposé par:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Gènere
 • Democràcia
 • Ocupació
Educar per a la salut sexual i reproductiva
Région: Catalunya

Existeixen desigualtats socials que s’han de tenir en compte quan parlem de salut jove, cal educar per a la salut, amb perspectiva de desigualtats i d’habilitats per a la vida.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Educació
 • Drets sexuals i reproductius
El salari en els serveis externalitzats té marges per intervenir-hi des dels plecs de condicions
Région: Catalunya

Cal remetre el sou al conveni sectorial, però també es poden fixar als plecs salaris per sobre del conveni (p. Ex. es pot indicar “+20% per sobre del conveni sectorial”).

Proposé par:
Observatori DESC
 • Sou
 • Salari
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Eliminar de la reforma laboral de 2012 la limitació de 12 mesos a la ultraactivitat dels convenis laborals
Région: Catalunya

La limitació  de la ultra activitat del conveni establerta per la reforma laboral del Partit Popular fa decaure el conveni un any després del seu venciment oficial, fet que desproveeix els i les treballadores de tota mesura de pressió per assolir acords satisfactoris per als seus drets i condicions laborals.

 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Eliminar les dificultats d'accés al sistema públic sanitari per a les persones refugiades
Région: Catalunya

Eliminar les dificultats d'accés al sistema públic sanitari per a les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades independentment de la seva situació administrativa. Entre altres qüestions, millorant els protocols d'informació als centres de salut sobre els seus drets sanitaris mitjançant formació i elaboració de circulars informatives, identificant i registrant de casos de discriminació, garantint els serveis de traducció als professionals sanitaris i personal i recursos específics en salut mental. També és important garantir l'accés a sol·licitants d'asil amb diversitat funcional ja que en alguns casos troben obstacles en l'accés a determinats serveis. És també fonamental facilitar l'accés de persones que estan indocumentades, ja sigui perquè encara no tenen la targeta de sol·licitant de protecció internacional o perquè els ha estat denegades de la protecció.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Sanitat
Eliminar l’extensió als municipis de la Directiva (UE) 2015/1535, depenent de la Directiva Bolkestein
Région: Catalunya

Eliminar l’extensió als municipis de la Directiva (UE) 2015/1535, depenent de la Directiva Bolkestein, en funció de la qual els Estats membres tenen l’obligació de notificar a la Comissió Europea dels projectes de reglamentacions en l’àmbit de serveis públics o contractació pública per obtenir-ne el vistiplau abans de la seva adopció.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Serveis Públics
 • Contractació
 • Contració Pública
Emprendre mesures d’acció positiva per a infants i adolescents en condicions de desavantatge per raó de discapacitat, origen, salut, gènere o ètnia
Région: Catalunya

Emprendre mesures d’acció positiva per a infants i adolescents en condicions de desavantatge per raó de discapacitat, origen, salut, gènere o ètnia

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Enfortir la cooperació internacional realitzada des de Barcelona
Région: Catalunya

Enfortir la cooperació internacional realitzada des de Barcelona. Barcelona ha de teixir relacions a nivell internacional per construir una societat més justa i conscient glo- balment. 

 

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Ens oposarem a la cessió d'espais públics que promoguin idees racistes o LGTBIfòbiques
Région: Catalunya

Ens oposarem a la cessió d’espais públics a formacions que promoguin idees masclistes, racistes, LGTBIfòbiques, xenòfobes o islamòfobes; la llibertat d’expressió no pot emparar en cap cas la difusió d’idees discriminatòries o que ataquin la diversitat 

Proposé par:
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - GARRAF
 • Racisme
 • LGTBI
 • Espai Públic
 • Diversitat
Entendre la situació de vulnerabilitat de qui pot haver estat víctima d'un abús o discriminació racista
Région: Catalunya

En relació a l'actuació policial, en el marc de les seves funcions: entendre la situació de vulnerabilitat que pot viure la persona que ha estat víctima d'un abús o discriminació racista: aplicar i/o desenvolupar allò que recull l'Estatut de la víctima de delicte (Llei 4/2015 del 27 d'abril)   

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Policia
 • Agressió
 • Abús
Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària
Région: Catalunya

Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives en els equipaments de promoció econòmica.
Ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-test, bancs de terres, naus industrials o sòl periurbà.
Pel que fa a sòl qualificat com a habitatges amb protecció oficial (HPO), constituir un dret de superfície per part dels municipis en favor de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, sense ànim de lucre, i que les taxes municipals reconeguin la seva funció social.
Els recursos públics són un patrimoni ciutadà que pot ser governat per xarxes de cooperatives, amb arrelament comunitari, local o comarcal, al servei del bé comú

Proposé par:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
 • Equipaments
 • Sòl
 • Habitatge
 • Comunitari
 • Banc de Terres
 • Bé Comú
Eradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques i promocionar el respecte a la diversitat afectivo-sexual i de gènere.
Région: Catalunya

Eradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques i promocionar el respecte a la diversitat afectivo-sexual i de gènere.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Gènere
 • Violència Masclista
 • LGTBI
Escoltar les necessitats de les entitats juvenils del municipi i donar-hi resposta
Région: Catalunya

Per tal de seguir enfortint el teixit associatiu juvenil, és imprescindible que des de les institucions locals s'impulsin polítiques de suport clares, enfocades a la sostenibilitat dels projectes i consensuades amb les entitats del municipi per garantir que responen a les seves necessitats. Les mesures concretes dependran de la realitat del teixit associatiu en cada barri, poble o ciutat, però alguns exemples poden ser: cedir espais municipals on poder realitzar la seva activitat de forma autogestionada, revisar i flexibilitzar les ordenances municipals de civisme per evitar que limitin l'ús de l'espai públic per part de les entitats juvenils, agilitzar els tràmits i adaptar les convocatòries de subvencions a les particularitats de les entitats juvenils, definir interlocutors polítics i tècnics clars i amb capacitat de donar resposta a les necessitats...

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Entitat Juvenil
Esdeveniments públics organitzats amb criteris ecofeministes
Région: Catalunya

Fer accessibles els esdeveniments públics relacionats amb l’energia a totes les persones, tant aquelles que necessiten cures com aquelles que tenen altres persones a càrrec (mainada, persones dependents, etc.). Per exemple: habilitant espais per la mainada o persones dependents, oferint intèrprets, persones vetlladores, etc.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Cures
Esdevenir ciutat d’acollida de les persones en situació de risc de vulnerabilitat social.
Région: Catalunya

Esdevenir ciutat d’acollida de les persones en situació de risc de vulnerabilitat social.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Acollida
 • Vulnerabilitat
 • Risc d'exclusió social
Espais per a la promoció econòmica de proximitat
Région: Catalunya

L’agència, en la mesura que es pugui, haurà d’habilitar un equipament públic on establir la seu, oferir l’atenció al públic, desenvolupar programes formatius propis o d’entitats locals i condicionar-hi espais com a viver de projectes cooperatius. Aquests centres de promoció socioeconòmica local podran tenir, en funció dels municipis, caràcter de barri, districte, local o comarcal. També han de facilitar infraestructura, suport i assessorament per promoure la gestió col·lectiva de les cures de les persones interdependents, generant espais de cura que siguin compatibles amb les necessitats i ritmes de les persones que hi participin, en tots els municipis que sigui possible. Igualment, els espais de promoció econòmica de proximitat podran ésser fomentats per mancomunitats intermunicipals i  Consells Comarcals.

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Promoció
 • Proximitat
 • Formació
 • Cures
 • Mancomunitats
 • Consell Comarcal
Establir finalitat de cada dada de caràcter personal que es recull
Région: Catalunya

Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s’han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Digital
 • Dades
 • Dades Personals
Establir sistemes d’ajudes o renda municipal en les quals l’infant en sigui el titular.
Région: Catalunya

Establir sistemes d’ajudes o renda municipal en les quals l’infant en sigui el titular.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Establir un mínim del 5% per a Pressupostos Participatius
Région: Catalunya

Establir mecanismes perquè la ciutadania decideixi l’assignació d’un mínim del 5% dels pressupostos municipals (pressupostos participatius) per les partides relacionades amb l’espai públic i/o la cura de les persones

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Pressupostos Participatius
 • Participació
 • Democràcia
 • Transparència
Estandarditzar els formats de les dades publicades
Région: Catalunya

Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i administracions, facilitant així l’anàlisi creuat de les dades.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Dades
Estudiar la implantació d'una taxa per al transport d'energia
Région: Catalunya

Estudiar la implantació d'una taxa per al transport d'energia destinada a les grans empreses distribuïdores de gas, electricitat i aigua

 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Energia
Estudiar taxar vehicles no motoritzats d'empreses dedicades al seu lloguer
Région: Catalunya

Estudiar la possibilitat d’establir taxes per l’ocupació del domini públic municipal per part de vehicles de mobilitat personal com ara segways, patinets elèctrics, rickshaw i d’altres vehicles similars en el cas d’empreses que es dediquen al lloguer per al transport de persones, inclús aquelles sota la modalitat d’ús compartit que comportin un ús de l’espai públic amb finalitat econòmic

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Ocupació
 • Via Pública
 • Espai Públic
Evitar discriminacions per raó de sexe, raça o qualsevol altra en els algoritmes
Région: Catalunya

Cal garantir que models i algoritmes, especialment en el context de l’aprenentatge automàtic, no introdueixin esbiaix que perjudiquin a les persones, com per exemple sexe, raça, religió o orientació sexual.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Evitar la mercantilització i ús polític de les associacions juvenils
Région: Catalunya

Evitar la mercantilització i ús polític de les associacions juvenils i la tutela de la seva activitat.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Evitar la segregació escolar
Région: Catalunya

Evitar la segregació escolar i la configuració de guetos, particularment on hi ha un excés de con- centració de població d’origen estranger.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Educació
 • Escola
 • Segregació escolar
Evitar l’externalització de la redacció de plecs
Région: Catalunya

Cal dotar els administracions públiques locals de capacitat tècnica per la via de la formació i de l’assessorament. Cal evitar o prohibir externalitzar al mercat privat la definició dels plecs de condicions.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules Socials
Exempcions fiscals per a persones vulnerables
Région: Catalunya

Revisar els impostos i taxes municipals perquè incorporin exempcions i deduccions per a les persones i famílies en situació més vulnerable.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Impostos
 • Taxes
 • Vulnerables
Exigir estudis d’impacte social per justificar externalitzacions
Région: Catalunya

L’únic barem per raonar una externalització no pot ser l’estalvi de l’administració. La salut dels treballadors, la precarietat laboral, la rebaixa d’ingressos per cotitzacions a la caixa general de la Seguretat Social o l’estabilitat laboral han de ser contemplats igualment abans de decidir sobre la privatització de la gestió d’un servei públic.

 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Exigir recàrrec del 50% de l'IBI sobre pisos que portin més d'un any buits
Région: Catalunya

Desincentivar els pisos buits: Introduir una reforma a la Llei d’Hisendes Locals per permetre, opcionalment, que els pisos desocupats tinguin un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI. Exigir aquest recàrrec del 50% sobre els pisos que portin més d’un any buits, independentment que el propietari sigui un banc, una empresa, o una família. Establir la presumpció (iuris tantum) que un pis està buit sempre que no compleixi algun dels següents requisits:
- sigui l’habitatge habitual
- estigui afecte a una activitat econòmica
- en consti una fiança de lloguer dipositada a l’INCASOL

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Pîsos Buits
 • INCASOL
Expropiació dels habitatges buits dels grans tenidors
Région: Catalunya

Expropiació dels habitatges buits dels grans tenidors per ampliar el parc de lloguer públic i social.

 

 • Dret a l'habitatge
 • Habitatge
 • Pîsos Buits
 • Lloguer
 • Lloguer Social
Facilitació d'espais d'acollida per a persones refugiades o migrants
Région: Catalunya

Facilitació d'espais d'acollida per a persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades o migrants en situació de vulnerabilitat especialment en casos d'emergència humanitària en què la necessitat d'acollida de persones  excedeix la logística existent per a aquest fi.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil Migrants
 • Asil
Facilitació d'espais d'acollida per a persones refugiades o migrants
Région: Catalunya

Facilitació d'espais d'acollida per a persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades o migrants en situació de vulnerabilitat especialment en casos d'emergència humanitària en què la necessitat d'acollida de persones  excedeix la logística existent per a aquest fi.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Facilitar condonació de deutes a famílies vulnerables
Région: Catalunya

Fomentar la condonació i ajut per fer front als deutes que les persones poden tenir, sobretot en el pagament del lloguer i els subministraments.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Deute
 • Vulnerables
Facilitar el procés de matança pels/les ramaders/es.
Région: Catalunya

1. Millorar l’accés dels ramaders/es d’oví, cabrum i boví als escorxadors més propers amb normatives que protegeixin la línia de petit bestiar.
2. Adaptar la normativa per a reobrir els escorxadors municipals, i la creació de sales de desfer i càmeres de fred comunitàries.
3. Engegar un sistema de rotació pel territori d’escorxadors mòbils per a facilitar la venda de proximitat i el benestar de l’animal.

4. Adaptar els escorxadors privats, comarcals i municipals per a processar animals procedents de la caça.
5. Facilitar la instal·lació d’escorxadors a la pròpia finca a fi de reduir despesa i garantir benestar i proximitat.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Ramaderia
Facilitar informació dels càrrecs directius
Région: Catalunya

Incloure en la publicació de dades pressupostàries informació fàcilment traçable sobre el cobrament de dietes i per assistència a reunions, desglossat per persones, càrrecs, amb el detall del cost, i el projecte al qual va associada la despesa

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Fiscalitat
 • Dades
 • Sou
Facilitar infraestructures i logística per a la comercialització de la petita i mitjana producció agroecològica i pel tractament dels excedents i/o els productes de rebuig
Région: Catalunya

1. Fomentar  iniciatives  d’economia  circular  i  cicles  tancats  pel  que  fa  als sistemes de reaprofitament d’excedents i de productes de rebuig en la producció, els circuits comercials i el consum.
2. Cedir espais per a la creació de nodes logístics comarcals en espais en desús (cooperatives agràries, naus, etc.) gestionats per la pagesia per a facilitar el moviment dels seus productes en l’àmbit local i connectar-los amb els circuits logístics.
3. Facilitar la creació d’estructures cooperatives de distribució en mans de la pagesia.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Agroecològic
 • Cooperativa
 • Ajuts
Facilitar l'accés a l'economia local, suport a la digitalització
Région: Catalunya

Donar suport a l’organització de fires locals i comarcals d’economia social i solidària. Introduir cooperatives en la dinamització dels mercats municipals.
Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses de l’economia social i solidària.
Cooperativitzar l’oferta turística.
Donar suport a la creació de plataformes digitals cooperatives.
Les cooperatives milloren la dimensió comercial local, alhora que són canals físics i digitals per a la difusió dels valors cooperatius

Proposé par:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Plataforma
 • Digitalització
 • Treball
 • Ocupació
Facilitar l'accés a l'habitatge a persones refugiades, després de la primera acollida
Région: Catalunya

Elaborar polítiques i implementar mesures que facilitin l'accés a l'habitatge de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades un cop abandonen els dispositius d'acollida. Entre altres mesures ha de contemplar-se la ampliació del parc d'habitatge social, la posada en marxa d'incentius adreçats a les persones propietàries d'un habitatge o les assegurances públics d'impagament de lloguer.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Dret a l'habitatge
Facilitar l'accés al procediment d'asil de les nenes i nens no acompanyats
Région: Catalunya

Assegurar que els serveis de protecció de menors dependents de les comunitats autònomes facilitin l'accés al procediment d'asil de les nenes i nens no acompanyats. Comprovar la derivació a entitats especialitzades en matèria d'asil i la formació continuada de tots els agents involucrats en el sistema de protecció de menors, garantint així l'interès superior del menor.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Infància
 • MENA
 • Menors
Facilitar l'accés de tota la ciutadania als equipaments culturals de la ciutat
Région: Catalunya

Establir una política cultural que faciliti i afavoreixi l’accés de tota la ciutadania als principals equipaments culturals de la ciutat, en col·laboració amb les entitats locals del Tercer Sector.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Cultura
 • Equipaments
Facilitar l'empadronament, independentment de la sol·licitud de protecció internacional
Région: Catalunya

Facilitar l'empadronament en els supòsits en què les persones encara no han aconseguit formalitzar la seva sol·licitud de protecció internacional o en els casos en què la mateixa hagi estat denegada. Els requisits per a l'empadronament han de ser homogeneïtzats en tots els municipis.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Padró
 • Empadronament
Facilitar la participació de la joventut en la definició de les polítiques cultural
Région: Catalunya

Facilitar la participació de la joventut en la definició de les polítiques culturals, així com de la gestió i promoció cultural. Cal apropar la cultura a les persones joves, alhora que se les fa protagonistes de la creació artística i cultural

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Cultura
Facilitar les infraestructures necessàries per a les activitats a l'espai públic
Région: Catalunya

 

Garantir que els districtes disposin i facilitin les infraestructures necessàries per les activitats que les associacions juvenils realitzen a l’espai públic

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Facilitar l’accés al finançament a través d’un sistema integral de finances ètiques i promoure una relocalització del crèdit
Région: Catalunya

Cal facilitar les condicions perquè els projectes d’ESS puguin accedir al finançament a través d’entitats de finances ètiques i/o cooperatives. En aquest sentit, seguint l’exemple d’alguns municipis catalans, els ajuntaments podran signar i desenvolupar convenis de col·laboració per la constitució de fons d’avals per tal de compartir riscos amb les entitats financeres. Alhora, es poden promoure  programes que incentivin la capitalització de cooperatives per tal de reforçar les estructures financeres d’aquestes entitats, perquè puguin accedir al finançament des de posicions més robustes. Per altra banda,  l’administració  pot  promoure  una  fiscalitat favorable  per aquells  projectes  amb  un  impacte social positiu, impulsant incentius i beneficis fiscals. També poden impulsar processos de matchfunding (crowdfunding  sota  el  principi  de  corresponsabilitat)  amb  iniciatives  de  finançament  col·laboratiu procomú, així com donar suport a iniciatives de finances comunitàries, com les comunitats autofinançades (CAF). Per una major relocalització del crèdit, des del teixit social es poden promoure la creació de Fons locals col·lectius d’estalvi i crèdit, a través de la implicació democràtica dels estalviadors locals en l’organització de les ajudes financeres, especialment microcrèdits. Aquests fons   han d’estar coordinats amb les entitats del sistema de finances ètiques i solidàries per tal que puguin complementar-ne l’activitat, tot assumint una tasca de dinamització local pel desenvolupament d’ecosistemes més rics d’economia social i solidària

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Finançament
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Comunitari
 • Bonificacions
 • Fons
 • Finances Ètiques i Solidàries
Facilitar l’activitat dels Centres Especials de Treball als municipis
Région: Catalunya

Facilitar la presència i l’activitat dels Centres Especials de Treball als municipis, reservant un 6% dels contractes públics municipals.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Facilitar l’empadronament de totes les persones nouvingudes perquè puguin tenir accés a l’assistència sanitària.
Région: Catalunya

Facilitar l’empadronament de totes les persones nouvingudes perquè puguin tenir accés a l’assistència sanitària.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Empadronament
 • Padró
 • Migrants
 • Refugiats
Facilitar l’empadronament i subministraments bàsics en els casos d’ocupació d'immobles
Région: Catalunya

Facilitar l’empadronament i l’accés als subministraments bàsics en els casos d’ocupació social, mentre no se soluciona la situació habitacional per a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Empoadronament
 • Subministraments
Facilitar que les joves puguin organitzar activitats a places i carrers
Région: Catalunya

Facilitar els tràmits administratius per tal que les joves puguin organitzar activitats a places i carrers, adaptant l’administració als ritmes de l’associacionisme juvenil

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Facilitar tràmits administratius amb entitats socials
Région: Catalunya

Simplificar i alleugerir les relacions administratives amb les entitats del Tercer Sector per disminuir els costos de gestió i facilitar la seva feina.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Tràmits
 • Administració
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector